Van Valiliği kepenk kapatma eylemlerini yasakladı

Van Valiliği kepenk kapatma eylemlerini yasakladı

Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları devletimizin asli görev ve sorumluluklarından olup kamu düzeninin unsurları arasında yer alan güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyaçlarının güvence altına alınması önem nedeniyle Van’da iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “ Kamu hizmetlerinin aksatılmadan, değişen koşullara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması kamu düzeni ile yakından ilişkilidir. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzenini etkilemekte ve bu hizmet sunumlarında olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyacının güvence altına alınması için devletimizin çabaları yanında vatandaşlarımızın da hukuk kurallarına uygun bir şekilde davranmaları en büyük gücümüzdür. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın hayatlarının idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir.

Van Valiliği kepenk kapatma eylemlerini yasakladı

İlimiz şartları ve ülkemiz genelinde yürütülen güvenlik operasyonları ve benzeri hususlar bahane edilerek zaman zaman iş yerlerine çeşitli provakatif ve yasa dışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları veya kapatmak için çalışmalar yaptıkları gözlenmiş ve tespit edilmiştir. Halkın hizmet almış olduğu yerlerin toplu biçimde kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak huzur ve sükununu bozduğu kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle sağlıklı yaşamasını önemli ölçüde zaafiyete uğrattığı tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167. Maddesine göre “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır.”

5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 11. Maddesinin c fıkrasında “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufu müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır.”

İlgili kanunun 66. Maddesinde; (Değişik 23.01.2008-5728/125 md.) “İl genel kurulu veya idare kurulları, yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunun 32. Maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/03/2015-6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetinin tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32. Maddesinde; (1) yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye ……. idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, kamu düzeninin korunması için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleriyle 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmü gereğince ilimiz sınırları içinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması YASAKLANMIŞTIR.” denildi.

Ne düşünüyorsun?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkiye'de ve Van'da bir ilk! Van'da hizmete girdi

Türkiye’de ve Van’da bir ilk! Van’da hizmete girdi

Cumhuriyet caddesinde hareketli saatler

Cumhuriyet caddesinde hareketli saatler